Regulamin

Regulamin sklepu internetowego asianclub.care

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady funkcjonowania sklepu internetowego, w tym zasady zawierania umów sprzedaży. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana Regulaminu
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy asianclub.care prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://asianclub.care.
Sprzedawca – AGATA ANNA HUDZIAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Asianclub Cosmetics Agata Hudziak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5961730541, nr REGON 081047263, ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań
 2. Adres e-mail: b2b@asianclub.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  a) Urządzenie z dostępem do Internetu
  b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje tylko sprzedaży hurtowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i do każdego zamówienia wystawia fakturę VAT.
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie należy założyć Konto.
 3. Dla uzyskania Konta wymagana jest Rejestracja.
 4. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto, do których zostanie naliczony podatek VAT.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Do ceny za towar i kosztów dostawy zostaje doliczony podatek VAT.
 6. Przy każdym produkcie określana jest minimalna ilość tego produktu konieczna do złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca może udzielać rabatów w zależności od ilości zamawianego towaru. Wysokość rabatu oraz minimalna ilość towaru, jaką trzeba zamówić, by skorzystać z rabatu są wskazane przy produkcie.
 8. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 9. W koszyku w Sklepie zostaną wskazane orientacyjne koszty dostawy towaru. Ostateczne koszty dostawy zależną są od ilości i wagi zamówionych produktów i wskazane Kupującemu na fakturze proformie wystawionej przez Sprzedającego i przekazanej Kupującemu w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres mailowy.
 10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dochodzi w momencie zaksięgowania płatności wynikającej z faktury proforma.
 12. W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego w wysokości wskazanej na fakturze proformie w terminie wskazanym na fakturze proformie, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proformie.
 2. Sprzedawca informuje, iż po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający wystawi fakturę proformę. Kupujący powinien opłacić zamówienie na podstawie faktury proformy.
 3. Sprzedający wystawia w Sklepie faktury, w tym faktury proforma, w formie elektronicznej w formacie PDF i przesyła fakturę elektroniczną Kupującemu na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Kupującym po złożeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po opłaceniu zamówienia przez Kupującego i zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 8 ZMIANA REGULAMINU

 1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 2, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 1 są:
  a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  b) poprawa bezpieczeństwa Kupujących i zapobieganie nadużyciom ;zmiana funkcjonalności Sklepu wymagająca modyfikacji Regulaminu;
  c) zmiany redakcyjne.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy b2b@asianclub.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do zgłoszenia przez Kupującego reklamacji z tytułu rękojmi zostaje wyłączone.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.


Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie asianclub.care

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana przez Kupującego i/lub na zlecenie Kupującego, oraz potwierdzona przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie.
Kupujący – podmiot prowadzący działalność gospodarczą kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy asianclub.care prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://asianclub.care
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Asianclub Cosmetics Agata Hudziak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5961730541, nr REGON 081047263, ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań
 2. Adres e-mail: b2b@asianclub.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  a) Aktywne konto e-mail
  b) Urządzenie z dostępem do Internetu
  c) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta umożliwia złożenie zamówienia, jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie i dokonać Rejestracji.
 3. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 5. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: b2b@asianclub.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:  b2b@asianclub.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  b) poprawa bezpieczeństwa Kupujących i zapobieganie nadużyciom ;zmiana funkcjonalności Sklepu wymagająca modyfikacji Regulaminu;
  c) zmiany redakcyjne.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy b2b@asianclub.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu asianclub.care

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy asianclub.care prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://asianclub.care
Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Asianclub Cosmetics Agata Hudziak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5961730541, nr REGON 081047263, ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: b2b@asianclub.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 • Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:  b2b@asianclub.pl.
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: b2b@asianclub.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.